نوشته شده توسط : حمید

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 

 

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 


اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان


http://sitekade.loxblog.com  http://fardayeman.loxblog.com  http://belager.loxblog.com http://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com  http://sitekade.loxblog.com http://fardayeman.loxblog.com http://belager.loxblog.comhttp://hamidmusic.loxblog.com  http://golchin.loxblog.com  http://behload.loxblog.com  http://takdownload.loxblog.com http://musicdoon.loxblog.com http://aksdooni.loxblog.com http://filmload.loxblog.com http://jokdooni.loxblog.com http://takball.loxblog.com http://takdown.loxblog.com http://fanavariha.loxblog.com http://donlodha.loxblog.com http://fravari.loxblog.com http://weblogha.loxblog.com http://weblogman.loxblog.com http://sokoteord.loxblog.com http://tekraresard.loxblog.com

اين وبلاگ به آدرس زير انتقال يافته است


www.artaclick.loxblog.com


وبلاگي جديد با ظاهری متفاوت و زیبا

و امکاناتی کامل و رایگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 202
|
امتیاز مطلب : 39
|
تعداد امتیازدهندگان : 17
|
مجموع امتیاز : 17
تاریخ انتشار : 29 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

 

این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


این وبلاگ به آدرس زیر انتقال یافته است


وبلاگی کامل وجامع

با امکانات کاملا رایگان

 

www.artaclick.loxblog.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 27
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 27 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید


:: بازدید از این مطلب : 197
|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 9 شهريور 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید


:: بازدید از این مطلب : 166
|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 9 شهريور 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ با ارسال نامه بهباشگاه‌‌‌های لیگ برتر و هیات‌های فوتبال فرا رسیدن سال نو را بهبازیكنان، مربیان، مدیران عامل و مسئولان هیا‌ت‌ها تبریك گفت و برای اهالیفوتبال سالی پر از موفقیت را آرزو كرد.

:: بازدید از این مطلب : 189
|
امتیاز مطلب : 30
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

علیرضامحمدی؛ مدیر روابط عمومی باشگاه شاهین بوشهر  اظهار داشت: مدیران باشگاه تا روز آینده بین 5 تا 10 درصداز مبلغ پیش قرارداد بازیكنان را پرداخت می‌كند و بعد از این پرداخت،بازیكنان 70 درصد از مبلغ پیش قراردادشان را دریافت خواهند كرد.
شاهین بوشهر در مرحله یك هشتم جام حذفی روز جمعه میزبان ذوب آهن اصفهان؛ قهرمان فصل قبل این رقابت‌هاست.

:: بازدید از این مطلب : 173
|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

  خوزه پسیروپرتغالی بعد از باخت یك بر صفر عربستان در كره شمالی جانشین ناصر الجوهریشد و توانست اولین برد تاریخ عربستان را در ورزشگاه آزادی تهران به ثبتبرساند.
وی در اولین روز مربیگری خود 2 بر یك در استادیوم آزادی، ایران راشكست داد و زمینه اخراج علی دایی را در روزهای نوروزی سال 88 فراهم كرد.

بعد از آن بازی وضعیت ایران در جدول گروه دوم انتخابی ناگهان خراب شد و در نهایت شانس صعود به جام جهانی 2010 از دست رفت.
او در نهایت در بازی پلی آف و بعد از دو تساوی با بحرین نتواستعربستان را بالا ببرد، اما در اتفاقی كم سابقه دیروز در سمت خود ابقا شد.
به طور معمول مربیان عربستانی در صورت هر نتیجه ناموفقی اخراج میشوند، اما خوزه پسیرو كه شكست ایران را در كارنامه خود داشت استثنا شد واز سوی فدراسیون چراغ سبز گرفت.
او بعد از تحلیلی كه مربی سابق لیورپول و مدرس فعلی فیفا ژرارد هولیهبرای فدراسیون فوتبال عربستان انجام داد نمره موفقی گرفت و فعلاً ماندگارشد.

پسیرو از سال 1994 به این سو بیستمین مربی عربستان به حساب می آید كه در بهترین دوران هدایت پاناتینایكوس یونان را برعهده داشته است.
مربی 49 ساله پرتغالی بیش از این اسپورتینگ لیسبون را در دست داشته وبا این تیم به فینال جام یوفا رسید. راپید بخارست و رئال مادرید تیم هایدیگری بودند كه پسیرو در آنها كار كرده است.

او در رئال مادرید كمك كارلوس كوئیرش بوده و در دسته مربیان با سبكفوتبال آمریكای لاتین است كه عربستانی ها تاكنون علاقه فراوانی به آن نشانداده‌اند

:: بازدید از این مطلب : 171
|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
هفته بیست و دوم و پایانی لیگ برتر عربستان بابرگزاری 6 دیدار و مسابقه حساس الاتحاد، حریف ذوب‌آهن و الهلال به پایانمی‌رسد.
تیم الهلال، رقیب مس كه پیش از آغاز هفته بیستم این رقابت‌هاقهرمانی خود را مسجل كرده است، در هفته پایانی میهمان الاتحاد رده دومیخواهد بود.

تیم الشباب، حریف سپاهان در این هفته میزبان القادسیه است. الشباب درصورت پیروزی در این دیدار و شسكت الاتحاد مكان دوم را از آن خود خواهدكرد.
درحال حاضر الشباب با 40 و الاتحاد 42 امتیاز در مكان‌های سوم و دوم جدول قرار دارند.

الاهلی، رقیب استقلال كه با قرار گرفتن در مكان پنجم جدول حضور در لیگقهرمانان فصل آینده را از دست داده است، در هفته پایانی میهمان الفتح است.

:: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

   باشگاههای عربی به غیر از نمایندگان فوتبال عربستان باتوجه به قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا نمی توانند شرایط مورد نظرکنفدراسیون برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کنند.

کنفدراسیونفوتبال آسیا به کشورهای عضو اعلام کرده از سال 2011 تنها کشورهایی کهشرایط مورد نظر AFC را پیدا کنند می توانند در لیگ قهرمانان آسیا به میدانبروند. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، امارات ، کویت و بحرینقادر به فراهم آوردن شرایط این کنفدراسیون نیستند.

مسئولانAFC اعلام کرده اند یکی از شرایط لازم برگزاری حداقل 27 مسابقه در طولرقابت های لیگ و همچنین حضور 5000 تماشاگر در هر مسابقه به صورت متوسطاست. باشگاههای عربستانی و فدراسیون فوتبال این کشور برای رساندن تعدادبازی ها به عدد 27 و 16 تیمی شدن مسابقات لیگ همچنین رساندن تعدادتماشاگران بازی ها به متوسط 5000 تماشاگر در هر بازی مشکلی ندارند امادیگر کشورها خصوصا امارات و قطر به این مسئله اعتراض کرده اند.روسایفدراسیون های فوتبال این دو کشور برای تغییر نظر مسئولان کنفدراسیونمذاکراتی را آغاز نموده اند اما هنوز به نتیجه نرسیده اند.


:: بازدید از این مطلب : 178
|
امتیاز مطلب : 38
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
The image “http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A0574/A0574771.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
به نقل از دیلی‌میل، "جان تری " كه چند هفته قبل به خاطر فاش شدن روابطنامشروع با نامزد سابق وین بریج (بازیكن منچسترسیتی) جنجال عظیمی را بوجودآورد كه به بركناری‌اش از كاپیتانی تیم ملی انگلیس منجر شد، سه‌شنبه شب پساز باخت یك بر صفر خانگی مقابل اینترمیلان و حذف در مرحله یك هشتم نهاییلیگ قهرمانان اروپا، بار دیگر حاشیه ساز شد.
وی هنگامی كه قصد داشت با خودرو‌ی شخصی از محوطه پاركینگ ورزشگاهاستامفوردبریج خارج شود، بخاطر بی‌احتیاطی با یك مامور پلیس تصادف كرد وباعث شكستگی پای‌ او شد.
براساس گواهی شاهدین این ماجرا " تری " با سرعتی زیاد قصد حركت داشت كه تصادف كرد.
اداره پلیس لندن علیه وی بخاطر چنین بی‌توجهی شكایت كرد و تری باید در دادگاه پاسخگو شود.

:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 37
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

گزارش ویژه درباره پدیده سال، تراکتورسازی و هوادارانش

بخشدوربین نود برنامه پرطرفدار عادل فردوسی‌پور از ابتدای لیگ تقریبا به صورتدربست در اختیار طرفداران این تیم است، عكس‌ها و فیلم‌های حاشیه این تیم،تغذیه‌كننده اصلی این برنامه است، به آنها اضافه كنید شركت فعالانههواداران این تیم در نظرسنجی‌های اینترنتی، كامنت‌گذاری‌ها و مطالب نوشتهشده، حول و حوش این تیم كه چندین و چند برابر سپاهان، قهرمان احتمالی لیگبرتر استسایت گل - سه سال پیش، وقتی فرازكمالوند دركسوت سرمربی تیم شیرین‌فرازكرمانشاه با لباسی یكدست سفید، مقابل دیدگانهفتاد هزار نفر «تراختوری» در ورزشگاه یادگار امام(ره) مثل آب خوردن تیمقرمزپوش تبریز را برد؛ هیچكس فكرش را هم نمی‌كرد كه آن مرد منفور، دو سالبعد فرشته نجات تراكتورسازی تبریز خواهد شد و آنها بعد از یك دوری طولانیدوباره به لیگ برتر بازخواهند گشت. شاید این نخستین بار بود كه ورزشگاهیادگار، لبالب از تماشاگر شده بود و آنها نمی‌توانستند ناراحتی زائدالوصفخود را از این باخت خانگی بروز ندهند. هر چند همان روزها خیلی‌ها کهایده‌های دایی جان ناپلئونی داشتند، می گفتند كه اصلا قرار نبود كه آن روزتراكتور، برنده بازی باشد چرا كه حوادث یكسال قبل از آن بر سركاریكاتورچاپ طرفداران تمام شهرها، آذربایجان را به مدت چند هفته ملتهب كرده بود وصعود تراختور در آن برهه، مساوی بود با یك جشن بزرگ كه كسی نمی‌توانستسلامتش را تضمین كند.

البته بعدها هیچ کسی پیدا نشد كه این فرضیهرا تأیید كند، اما شد آنچه نباید می‌شد و تراكتورسازی چندین سال پشت دیواربلند لیگ برتر منتظر ماند تا بالاخره صعود كند و ورزشگاه یادگار را بهجهنمی برای رقیبان تبدیل كند.ورزشگاه یادگار امام كجاست؟

تمامتصویرهایی كه طی این مدت از طریق برنامه‌های ورزشی از حاشیه و متن ایناستادیوم پخش شده، هنوز نتوانسته درصد بالایی از ماهیت واقعی و مشكلاتحاشیه‌ای این ورزشگاه را بنمایاند. این ورزشگاه چندین و چند كیلومتر خارجاز شهر تبریز واقع شده و بین كوه‌های كوچك و بزرگ محصور شده است. از جادهكمربندی تبریز دو تا راه است كه به این ورزشگاه منتهی می‌شود؛ یكی آخرخیابان طالقانی و دیگری آخر امامیه. به عبارت دیگر فاصله ورزشگاه ازكمربندی چیزی حدود ۳۰كیلومتر است كه بخاطر نداشتن فضای كافی برای پاك‌كردنخودروها،‌جماعت ورزشگاه مجبورند كه ماشین‌های خود را در طول مسیر در كنارجاده به شدت كم عرض منتهی به ورزشگاه پارك كرده و با پای پیاده ادامه راهرا بپیمایند كه این امر در هنگام بازگشت هم اثرات مثبت خود را می‌نمایاندو از آنجا كه هر چه به جاده اصلی نزدیك‌تر پارك شده باشد، كمتر در ترافیككشنده آخر بازی گیر می‌افتد. هر چند كه باید دست كم نیم ساعتی كوه‌پیماییبكنی تا به ورزشگاه برسی، ورزشگاهی كه هنوز بعد از ده، پانزده سال كه ازافتتاحش می‌گذرد از اولیه‌ترین امكانات رفاهی برای هواداران بی‌بهره است وهمان وضعیت حمل‌ونقل برای پی بردن مشكلات ریز و درشت دیگرش كفایت می‌كند.تماشای فوتبال یا یك تفریح مجردی؟

برایخیل عظیمی از طرفداران «تراختور» تماشای بازی این تیم، از یك فوتبال صرف ونتایج عادی فراتر رفته است. آنها بیشتر به چشم یك تفریح دسته جمعی مجردیبه آن نگاه می‌كنند. كه با تخم‌مرغ و سیب زمینی پخته می‌توانی چندین ساعتقبل دست رفیق و دوست و آشنا و حتی بچه‌های كوچك را گرفت، زد به كوه و كمرو آخر سر، سر از استادیوم درآورد تا هم فوتبالی تماشا كرد و هم به دنبالهویت گمشده خود گشت و حتی شعارهای غیرمتعارف هم داد و خود را تخلیه كرد.این واقعیت محض است كه درصد بالایی از طرفداران، چندان به بازی فوتبال ونتایج‌اش كار ندارند و به دنبال یك تجمع بی‌خطر هستند تا وجود خود راابراز كنند، بی‌دلیل نیست كه آنان خود را با كاتالونیا و بارسلونا مقایسهمی‌كنند.شعارهای مرسوم؛ ئیل یاتار ... طوفان یاتار

اماتیفوسی‌های «تراختور» درست روبه‌روی جایگاه می‌نشینند؛ آنها معمولا باصورت‌هایی رنگ كرده، پرچم‌هایی قرمزرنگ، طبل بزرگ و پارچه نوشته‌هایبزرگ‌تر جلب توجه می‌كنند كه با فرماندهی «یوسف چوپان»،«مش عبداله» و ...به شعارهای ازلی ـ ابدی خود وفادار می‌مانند. شعارهای مانند «داغلاری سؤكر... تراختور» (كوه‌ها را می‌كند ... تراختور)

«ئیل یاتار ... طوفانیاتار ... یاتماز تراختور بایراقی»(باد می‌خوابد ـ طوفان می‌خوابد ـ امانمی‌خوابد پرچم تراختور) شعاری كه در برنامه معروف «نود» به كمك عادلفردوسی‌پور آمد و عادل با ادای لهجه‌دار این شعار، دست‌كم توانست وجهه خودرا در بین هواداران خشمگین تراكتورسازی بهتر كند.

و البته شعار«یاشاسین آذربایجان» (زنده باد آذربایجان) كه ترجیع‌بند تمام شعارهایحاضران در ورزشگاه است. شعارهایی که امسال همه منظومه‌های نه‌چندانمؤدبانه فوتبال ایران را تحت تأثیر خود قرار داد.تاریخچه باشگاه تراكتورسازی تبریز

اینباشگاه در سال ۱۳۴۹(۱۹۷۰م) توسط كارخانه تراكتورسازی تبریز تشكیل شد وخیلی زود توانست خود را در سطح اول فوتبال ایران مطرح كند و در سال‌های۱۳۵۵ و ۱۳۷۴ دوبار توانست به مقام نائب قهرمانی جام حذفی كشور دست یابد وتا دهه هشتاد در بالاترین و معتبرترین لیگ ایران حضور داشت كه قبل از شروعلیگ برتر به دسته پایین‌تر صعود كرد و این دوری از لیگ برتر تا سال ۸۸ طولكشید.

در طی این سال‌ها بازیكنان بزرگی در این تیم توپ زده‌اند كهمی‌شود از احد شیخ‌لاری، برادران خطیبی، برادران دین‌محمدی، كریم باقری،ستار همدانی، یونس باهنر، پرویز مظلومی، عباس كارگر و ... نام برد. همچنینآدم‌های بزرگی هم بر روی نیمكت سرمربیگری این تیم نشسته‌اند كه می‌توان بهفیروز كریمی، فرشاد پیوس، حمید علیدوستی، احد شیخ‌لاری، فراز كمالوند، رضاوطن‌خواه، حسن آذرنیا، محمود یاوری، ارنست میدن دورب، واسیلی گوجا و ...اشاره كرد و باید اذعان داشت كه هنوز هیچ كس نتوانسته به گردپای محبوبیتواسیلی گوجا بر روی سكوهای سیمانی باغشمال برسد. چرا كه در طی حضورش دراوایل دهه هفتاد چنان بنیان‌های سیستماتیك این باشگاه را پی‌ریزی كرد وتشخصی به آن بخشید كه بعدها هر كس كه به جایش نشست، ثمره این تلاش‌ها رادید. هر چند بعدها واسیلی حالا سالخورده، دوباره مربیگری در تبریز را هوسكرد، ولی نتوانست موفقیت‌های قبلی را تكرار كند.چرا تراختور؟

اینیك سوال اساسی است كه این روزها ذهن ورزشی‌ها را كه هیچ، حتی ذهنجامعه‌شناسان و سیاستمداران را هم به خود مشغول كرده است. همانگونه كهگفته شد تنها جذابیت‌ ورزشی فوتبال و تراختور، باعث تمام این اتفاقات خوشدر حول و حوش این تیم نبود، چرا كه به گواه شاهدان تراختور تعدادی تماشاگرثابت در استادیوم داشت و یك تعداد دیگر هم در داخل تبریز طرفدار این تیمبودند. مسأله امروز تراختور تقریباً تبدیل به یك پدیده اجتماعی شده است.این روزها ماشین دربست گرفتن و رفتن از شهرستان‌های دور و نزدیك برایتماشای بازی تراختور، تبدیل به یك فضیلت شده است و عموم آذربایجانی‌هامی‌خواهند دراین كار از همدیگر سبقت بگیرند و در استادیوم و اطراف آن هركمكی كه از دستشان برآمد برای موفقیت سوگلی‌شان انجام دادند. به نظرمی‌رسد كه این نفس جذاب عمل بوده كه موفق به این موج‌سازی گشته؛ چه بسااگر بجای تراكتور (یا همان گرگ‌های كوهستان) ماشین‌سازی هم بود، به همانمیزان مقبولیت پیدا می‌كرد. آگاهان عقیده دارند این یك تجمع مسالمت‌آمیزبی‌هزینه برای تُرك‌هاست؛ آنهایی كه كه در حوادث بعدی به هیچ عنوان داخلنشدند و خودشان را با تراختور و ماكت چند متری رنگ قرمزش مشغول كردند.سربازان تراختور

اگرزمانی ستارخان و باقرخان سوار بر اسب كهربا با سبیل‌های تابیده عزم تهرانمی‌كردند و از تبریز تا پایتخت را یكسر می‌تاختند، امروز این دنی اولرومسیه چرده و جاسم كرار عراقی هستند كه بی‌كلاه و سبیل، دل‌های عاشقانفوتبال را فتح كرده‌اند و سر آن دارند كه تاج سروری فوتبال ایران را بر سرتراكتورسازان بگذارند. این موضوع هر چقدر در فوتبال حرفه‌ای امری پذیرفتنیجلوه كرده است، ولی هنوز هم كه هنوز است ‌آدم‌های قدیمی‌تر نمی‌توانند بامسأله اخیر، خیلی راحت كنار بیایند. آنها همین پانزده سال اخیر را به یادمی‌آورند كه نصف بیشتر تیم ملی زمان مایلی‌كهن را بازیكنانی تشكیلمی‌دادند كه رگ و ریشه آذربایجانی داشتند ولی اینك این واقعیت تلخ حضوربسیار اندك و كم‌شمار بازیكنان بومی در تركیب این تیم چندان به مذاقتیفوسی‌های هوادار خوش نمی‌آید. اضافه بر آن در كادر مربیگری هم بجز كاظممحمودی، بقیه از مناطق دیگر كشور جذب این تیم شده‌اند. این برای تیمی كهبه شدت روی هویت قومی خود پافشاری می‌كند، یك نقطه‌ضعف اساسی ا‌ست؛ هرچندكه در بین بازیكنان حاضر افرادی مثل محبی، مهرداد پولادی و جاسم كرار ازمحبوبیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار باشند. محبوبیتی كه فراز كمالوند؛سرمربی این تیم هم تا حدودی صاحب آن است و اگر آن رفت‌و‌برگشت‌ها و آنبازی شیرین‌فراز و تراختور در سه سال پیش نبود، بیشتر و بیشتر هم می‌شد.تراختور قهرمان لیگ برتر امسال.

شایداین سخن بیراه باشد و سپاهان و ذوب آهن با تجربه و آمادگی، هیچگاه اینفرصت را به تراختور ندهند، ولی اگر با ریزبینی به قضیه نگاه كنیم، قهرمانواقعی لیگ امسال، تراكتورسازان هستند. در دنیا كمتر اتفاق می‌افتد كه تیمیاز رده پایین‌تر به رده بالاتر صعود كند و این چنین بتواند خود را بهعنوان نقش اول اكثر اتفاقات رخ داده جا بزند. تراكتور این روزها برای هربازی عادی، بالای پنجاه هزار تماشاچی دارد كه این در نوع خودش شاید درجهان هم یك ركورد باشد! آنها خیلی راحت توانستند هواداران سایر تیم‌ها راهم تحت تأثیر قرار ‌دهند. این چنین می‌شود كه در بازی استقلال در ورزشگاهآزادی چهل هزار استقلالی در حالی به ورزشگاه می‌آیند كه تیم‌شان حال و روزخوبی دارد و قاعدتاً‌ در دوران قهر به سر می‌برند، ولی برای آنكه سكوهایورزشگاه را دو دستی تحویل میهمان ندهند، رنج سفر به ورزشگاه را به جانمی‌خرند.

در مسابقه SMS برنامه «نود» هر چند كه تعداد هواداران اینتیم بعد از پرسپولیس و استقلال، سوم شد ولی خود این امر هم چندان خالی ازلطف نیست، چرا كه در حضور سپاهان و تیم‌های خوزستان، گیلان و خراسان اینهمه تماشاگر داشتن فوق‌العاده كاری‌ست سترگ.

بخش دوربین نود برنامهپرطرفدار عادل فردوسی‌پور از ابتدای لیگ تقریبا به صورت دربست در اختیارطرفداران این تیم است، عكس‌ها و فیلم‌های حاشیه این تیم، تغذیه‌كننده اصلیاین برنامه است، به آنها اضافه كنید شركت فعالانه هواداران این تیم درنظرسنجی‌های اینترنتی، كامنت‌گذاری‌ها و مطالب نوشته شده، حول و حوش اینتیم كه چندین و چند برابر سپاهان، قهرمان احتمالی لیگ برتر است.

بااین حساب قهرمان اصلی لیگ امسال همین تیم قرمزپوش است كه بعد از چند سالرخوت، شور و شادی و اشتیاق را به ورزشگاه‌ها تزریق كرد. آن هم بدوناستفاده از ستاره‌های میلیاردی

:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 43
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
image  رئال مادرید با شکست اسپورتینگ گیخون صدرنشینی‏اش را تثبیت کرد.

درروزی که بارسلونا بازی نداشت، رئال مادرید از این فرصت استفاده کرد واختلافش را در صدر جدول با آبی – اناری‏ها به 3 امتیاز رساند.

آن‏هاپس از ارائه یک بازی ضعیف و تساوی بدون گل در نیمه اول، در نهایت با نتیجه3-1 گیخون را شکست دادند و در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو جشن پیروزی برپاکردند. در این بازی ابتدا " دیوید بارال " در دقیقه 53 دروازه کاسیاس راگشود تا شوک بزرگی به مادریدی‏ها وارد شود اما شاگردان " پلگرینی " در عرض12 دقیقه سه گل زدند و با 3 امتیاز زمین مسابقه را ترک کردند. " رافائلون‏درفارت "، " ژابی آلونسو " و " گونزالو هیگواین " گلزنان رئال در اینبازی بودند.

رئال مادرید با این برد 68 امتیازی شد و بالاتر ازبارسلونای 65 امتیازی در صدر جدول ایستاد. بارسلونا یکشنبه شب  به مصافرئال زاراگوزا می‏رود.

نتایج سایر بازی‏های هفته بیست و هفتم لالیگا:

اتلتیک بیلبائو 2-2 ختافه
دپورتیوو 0-2  وایادولید
خه‏رس 2-1 تنه‏ریف

:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 36
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
image  هفته بیست و نهم رقابت‏های سری آ ایتالیا با تساوی اینتر و پیروزی رم آغاز شد.

درآغاز رقابت‏های این هفته، اینتر صدرنشین در زمین پالرمو با تساوی 1-1متوقف شد. در این دیدار " دیه‏گو میلیتو "(11) از روی نقطه پنالتی اینتررا پیش انداخت اما " کاوانی " در دقیقه 24 بازی را به تساوی کشاند.

اینتربا این مساوی 60 امتیازی شد اما اگر میلان یکشنبه شب موفق به شکست ناپولیشود با 61 امتیاز به صدر جدول صعود می‏کند و به یکه‏تازی مردان " خوزهمورینیو " در سری آ پایان می‏دهد.

در دیگر بازی شنبه شب فوتبالایتالیا، تیم فوتبال رم با با هتریک " ووچینیچ " 4-2 از سد اودینزه گذشت و56 امتیازی شد. دیگر گل رم را " توتی " به ثمر رساند.

در بازی نخست این هفته نیز، تیم فوتبال فیورنتینا با 3 گل جنوآ را در هم کوبید.

:: بازدید از این مطلب : 205
|
امتیاز مطلب : 26
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
پرسپولیس 5 - النصر 1

 پرسپولیس در این  بازی با گل های محسن خلیلیاز روی نقطه پنالتی، كریم باقری و محمد منصوری در نیمه اول و حمید علیعسگر و محمد الهایی از نقطه پنالتی بر النصر غلبه كرد.


:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 31
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
The image “http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:2ZNf141tKDsiEM:http://www.footballteamnews.co.uk/images/divisions.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

جدید ترین اخبار فوتبال ایران و اروپا | حواشی فوتبال | دانلود گلهاوتصاویر دیدار های مختلف | جدول لیگهای مختلف | نتایج لیگهای مختلف | کلیپهای خنده دار ورزشی | جام جهانی  2010 | جام باشگاه های آسیا | جام باشگاه های اروپا |جام ملتهای آسیا | جام حذفی | لیگ ایتالیا | لیگ اسپانیا | لیگ انگلیس | لیگ آلمان  و ..... همه و همه در JUST FOOTBALL

:: بازدید از این مطلب : 189
|
امتیاز مطلب : 29
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

روزنامه ماركا از طریق سایت خبری خود مدعی شد استیونجرارد بازیكن كلیدی و البته مورد علاقه رافائل بنیتس با باشگاه رئالمادرید قرارداد دو ساله منعقد كرده است.
جرارد از دو سال پیش مد نظر باشگاه رئال مادرید بوده اما رافائلبنیتس یكی از دشمنان قدیمی رئال مادرید هر بار در این مذاكرات سنگك‌اندازیمی كرد.

با رفتن بنیتس از لیورپول به مقصد اینترمیلان ایتالیا، جرارد نیز یكی از دو زنجیر بسته شده به پایش را باز كرده است.
دیگر مشكل جرارد قراردادش به لیورپول است كه گویا با مذاكره فلورنتینو پرس و همتای آمریكایی‌اش در این باشگاه برطرف شده است.

ماركا تنها منبع خبری است كه از عقد قرارداد جرارد با رئال مادریدنوشته و دلیلش را حضور خبرنگارش در كمپ تمرین تیم ملی انگلیس در آفریقایجنوبی ذكر كرده است.

:: بازدید از این مطلب : 203
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

روزنامه بیلد در گزارشی عنوان كرد رافائل بنیتس كهروز پنج‌شنبه از تیم انگلیسی جدا شد، با ماسیمو موراتی،‌ مالك تیم قهرماناروپا به توافق رسیده و قرار است جانشین خوزه مورینیو شود كه بارئال‌‌مادرید اسپانیا قرارداد بست.

بر اساس این گزارش بنیتس 47 ساله سالیانه 5.5 میلیون یورو نزدنراتزوری‌ها درآمد خواهد داشت كه این رقم جدا از پاداش‌هایی است كه برایتیم در نظر گرفته خواهد شد.
اینترمیلان در پایان فصل اخیر تحت رهبری مربی پرتغالی سابق خود معروفبه آقای خاص صاحب عنوان قهرمانی كالچو،‌ جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپاشد.

:: بازدید از این مطلب : 161
|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

جدید ترین خبر های جام جهانی 2010

http://www.free2upload.com/images/52202560219517768735.gif

روی بنر كلیك كنید


:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 17
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

پدرم با صمیم قلب ازتو تشكر میكنم ، نه به خاطر اینكه به من محبت كردی و جوانمردیمآموختی ، نه به خاطر اینكه راه و رسم مردانگیم آموختی ، بهخاطر اینكه با آن سیلی كه به من زدی ، عشق و صفا و آزادگیمآموختی . پدر جان روزت مبارك .

 

 

 

سلام بابا جون . امروز كهداشتم به تقویم نگاه میكردم متوجه یه چیز عجیب تو اونشدم ، نوشته بود : چهارشنبه 26 تیر 1387 ، 13 رجب 1429 ، 13 ژوئن 2008 مصادفبا تولد امام اول شیعیان ، حضرت علی (ع) و روز پدر . خواستم ازتونبپرسم واقعا حقیقت داره یا نه !!؟؟

 

 

 

پدر ، نام تو تكیهگاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریك عرض میكنم .

 

 

 

مسیج های جدیدبرای روز پدر ، مسیج مخصوص روز پدر ، مسیج ویژه روز پدر :

 

 

 

این اس ام اس جهت تبریكگفتن بچه های كوچك به باباشون هست و برای بقیه سنین توصیهنمیشود ، حتی شما دوست عزیز : بابای من بهترین بابایدنیاست ، هی . بابای من روی سر همه باباهاست ، هی

 

 

 

پیام كوتاه مخصوص روز پدر، پیام كوتاه برای روز پدر ، پیام كوتاه ویژه روز پدر :

بابا دوست دارم بابت تمامزحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .اس ام اس به مناسبت روز پدر ، sms به مناسبت روز پدر ، تولد حضرت علی :

پدر جان ، باش و با بودنتباعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .پیامك های جدید فارسیبه مناسبت روز پدر ، مسیج به مناسبت روز پدر :

پدر جان با تمام وجود دوستتدارم . روزت مبارك .پیامك های تبریك تولد حضرت علی ، پیامك به مناسبت تولد حضرت علی :

نمک بر زخم من شیرین تر ازخواب سحر گردد ، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد .اس ام اس های تبریك 13 رجب، پیام كوتاه به مناسبت روز پدر ، روز پدر :

بابای عزیزم ، روز پدر روبهت تبریك میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه:: بازدید از این مطلب : 192
|
امتیاز مطلب : 26
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

غضنفررو میفرستن دنبال نخود سیاه پیداش میکنه!

 

 

حیفنون تا وارد خیابون یکطرفه میشه پلیس میگرتش ،پلیسه میگه کجا با این عجله؟

حیفنون میگه هر جای می خواستم برم دیگه دیر شدهببین همه دیگه دارن برمی گردن!

 

 

از حیف نون میپرسنشیری یا روباه؟
میگه مگه خر چشه؟

 

 

شعارکنترل جمعیت جدید

فرزندکمتر ، همسر بیشتر

 

 

زنغضنفر : بازم جلو جمع به من گفتی احمق؟
غضنفر : ببخشید  عزیزم!نمی دونستم این راز باید فقط بین من و تو باقیبمونه!!

 

 

غضنفر دفتر ازدواجمیزنه تبلیغ میکنه : با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیهبگیرید.

 

 

2 تا دیوونهرو می برن جهنم بعد 6 ماه میان بیرون. بهشون میگن اونجاچه جور بود؟ میگه به سختی آتش رو خاموش کردیم!

 

 

به یارومیگن تا حالا لو رفتی؟ میگه نه برنامشو ردیف کن آخر هفتهبریم.

 

 

یارومیره دکتر میگه شبها خواب می بینم با خرها فوتبال بازی میکنم.دکتر میگه این قرصهارو بخور. یارو میگه میشه ازفرداشب بخورم؟ دکتر می پرسه چرا؟ میگه آخه امشب فیناله.

 

 

دعایغضنفر : خدایا تا زنده ایم ما را از دنیا نبر!!!

 

 

به یارومیگن شیعه هستی یا سنی ؟ میگه به حضرت عباسما عشایریم.

 

 

یه خسیس با برق خونه همسایه شون خودکشیمیکنه.

 

یه دارکوب با یه بلدرچین ازدواج میکنهبچه شون میشه دارچین!

 

 

 

 

به غضنفر میگن @ علامت چیه؟ میگه : ایدورت بگردم!

زن خوب برای ازدواج باید 2 چیز را داشتهباشد: 1 – نجیب باشد یعنی با جیب آدم کاری نداشتهباشه . 2 – مثل ماه بمونه شب بیاد و صبح بره خونه باباش!
:: بازدید از این مطلب : 189
|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
نماتد ها از لحاظ اندازه :

نماتدها از لحاظ اندازه متفاوتند بطوریکه بعضیها رو میشه با چشم غیر مسلح دید و بعضیها رو با چشم مسلح به زحمت میشه دید


نماتدهای 0.3 - 0.4 mm شامل لاروهای
1- نماتد Heterodera sp
2- لاروهای Meloidogyne sp
3- نماتد Paratylenchus و نماتد Gracilicus


:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

گروه دیگر از نماتد هایی که در حدود 1 mm هستند شامل راسته های زیر میباشند :

1- راسته ی Tylenchida

2- راسته ی Rhobdithida

 

Tylenchida اکثر قریب به اتفاق نماتد ها ی پارازیت گیاهی در این راسته قرار دارند

 

Rhobdithida : در این راسته نماتد های ازاد وجود دارند ( نماتد هایی که ایجاد بیماری نمیکنند ):: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

دم روباهی باریک

Alopecurus myosuroides

Foxtail grass(Slender foxtail)از علفهای هرز یکساله با ساقه های باریک است.از خانواده poaceae که توسط بذر تکثیر می یابد .با ساقه هایی که درازای ان تا60سانتی متر میرسد و به صورت توده های نزدیک به هم دیده میشوند.در انتهای هرساقه، سنبله باریک و طویل ریشکدار به طول 3-10سانتیمتر قرار دارد.گل اذین از نوع Spike و متراکم ،شبیه به دم روباه است. برگها دارای لیگول غشایی و محل اتصالشان به ساقه متورم است.


گلومهای آن نوک تیز و مایل به سفید است که سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم سایر گندمیان متمایز میکند،پوشینه های دم روباهی باریک،به درازای گلوم آن است و ریشکهای ان نیز خمیده هستند.در محل غلاف،زبانک بزرگ غشایی دیده میشود.:: بازدید از این مطلب : 207
|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
اثرات ضد آفت اسانس گیاهان دارویی علیه آفات انباری

براساس یافته‌های یك دانشجوی كارشناسی ارشد حشره شناسی كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، اسانس گیاهان زیره سبز و برازمبل دارای اثرات ضدآفت بر برخی از آفات انباری هستند. به گزارش گیاهپزشکان ایران و به نقل از ایسنا، فریده عربی، دانش آموخته حشرهشناسی كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس كه این تحقیقات را با راهنمایی دكتر سعید محرمیپور انجام داده است با اشاره به اینكه حفاظت از محصولات انباری دغدغه اغلب انبارداران می‌باشد، اظهار داشت:‌ تحقیقات برای حفاظت محصولات انباری در برابرحشرات زیان‌آور با استفاده از تركیبات گیاهی حشره‌كش رو به افزایش می‌باشد. در این تحقیق خواص حشره‌كشی اسانس گیاهان دارویی زیره سبز و برازمبل روی حشرات كامل سه گونه از آفات انباری شامل سوسك چهار نقطه‌ای حبوبات، شپشه آرد و شپشه برنج موردبررسی قرار گرفت. اسانس این گیاهان از بذر زیره سبز و اندام‌های هوائی خشك شدهبرازمبل به طریق تقطیر با آب، توسط دستگاه كلونجر استخراج شد. وی با اشاره به مدت زمان تحقیق خود گفت: آزمایشات روی حشرات كامل یك تا هفت روزه سوسك چهار نقطه‌ای حبوبات، شپشه آرد و شپشه برنج در دمای 27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 درصد در شرایط تاریكی با پنج تكرار انجام گرفت. جهت انجام آزمایش LT50 غلظت‌های 32، 161، 322، 483 و 645میكرولیتر بر لیتر از اسانس گیاهان مورد مطالعه روی سه گونه از آفات انباری موردبرسی قرار گرفت. عربی در توضیح نتایج حاصل از آزمایشات زیست سنجی گفت: براساس نتایج حاصل از آزمایشات، سوسك چهار نقطه‌ای حبوبات نسبت به اسانس زیره سبز و شپشه آرد نسبت به اسانس برازمبل در مقایسه با دو گونه آفت دیگرحساسیت بیشتری از خود نشان دادند. در آزمایش بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس‌های گیاهی مشخص شد اسانس برازمبل دوام بیشتری نسبت به اسانس زیره سبز دارد. این دانش‌آموخته حشره شناسی در ادامه بااشاره نتایج حاصل از آزمایش اثر دور كنندگی اسانس‌های گیاهی فوق روی حشرات موردمطالعه تصریح كرد: اسانس‌های گیاهی به طور معنی داری، دارای اثر دور كنندگی برحشرات مورد مطالعه هستند. در بررسی خاصیت تخم كشی و لاروكشی اسانس‌های گیاهان موردمطالعه مشخص شد، اسانس زیره سبز سمیت بیشتری نسبت به اسانس برازمبل دارد. عربی با بیان اینكه نتایج حاصل از اثراسانس‌ها بر تخم‌ها و لاروهای سنین مختلف نشان داد كه با افزایش سن، میزان مقاومت به هر دو اسانس افزایش یافته است، افزود: در بررسی اثر اسانس‌های گیاهی بربازدارندگی تخمریزی سوسك چهار نقطه‌ای حبوبات مشاهده شد اثر بازدارندگی اسانس هر دوگونه گیاهی با افزایش غلظت به طور معنی‌دار افزایش پیدا كرده است؛ به طوری كه دربالاترین غلظت (5/0 میكرولیتر اسانس در هر گرم بذر) زیره سبز 16/81 در صد و بزامبل 80/64 در صد ممانعت از تخمریزی كرده‌اند. به گزارش گیاهپزشکان ایران، وی در ادامه افزود: دربررسی اثر اسانس‌های گیاهی بر شاخص‌های تغذیه‌ای شیشه آرد مشاهده شد كه اسانس‌ها ی گیاهان مورد مطالعه دارای اثر معنی‌داری بر شاخص‌های تغذیه‌ای این آفت هستند وبیشترین اثر را بر شاخص بازدارندگی تغذیه دارند. بر اساس نتایج حاصل از GC-MS تعداد 15 تركیب شیمیایی در اسانس زیره سبز و 24 تركیب شیمیایی در اسانس برازمبل شناسایی شد. عربی در پایان تاكید كرد: تركیبات شیمیاییموجود در اسانس‌ها غالبا از گروه منوترپنوئیدها هستند كه می‌توان خاصیت حشره‌كشیاسانس‌های گیاهان مورد مطالعه را به بعضی از آنها نسبت داد.


:: بازدید از این مطلب : 213
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
کشاورزی ارگانیک

امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. در این سیستم از کشاورزی که شاید برگرفته از کشاورزی سنتی باشد سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود (سیلسپور، م.، ممیزی، م. ر. 1385). تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی، سموم، هورمون ها، ... در تولیدات غذایی در کشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی و باغی و دامی است. این کشاورزی به کشاورزی ارگانیک موسوم است و در کشورهای مختلف به نام های گوناگون چون کشاورزی بیولوژیکی، کشاورزی پایدار و کشاورزی با مصرف کم موادشیمیایی نامیده می شود. (Organic Farming, Biofortified Farming System, Sustainable Agriculture, and Low Input Sustainable Agriculture)
کشاورزی ارگانیک بازگشت به سیستم صد سال گذشته نیست، چراکه با استفاده از تکنولوژی و علوم مختلف می توان بالاترین میزان و مناسب ترین روش تولید را در کشاورزی بوجود آورد. قدرت تولید کشاورزی ارگانیک و جوابگویی نیاز غذایی جمعیت دنیا با استفاده از روش های جدید بیوتکنولوژی امکان پذیر است (ملکوتی، م. ج. 1378).


:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
چچم،گیجدانه،تلخک:
Lolium multiflorum

چچم یا گیج دانه گیاهی است یکساله و تک لپه ای از خانواده گندمیان(Poaceae یاGramineae) که از طریق بذر تکثیر می یابد. ساقه راست یا کمی گسترده،منفرد و چند تایی دارد.ارتفاع ان به 30 تا60و گاهی90سانتی متر میرسد.

برگ و غلاف برگ صاف و ظاهراً سبز،فاقد مو و ضمائم، و پهنک آن مسطح و باریک است.سنبله های این گیاه قائم،سخت، و مسطح و طول انها از30سانتیمتر متجاوز است.سنبلچه های چچم بر خلاف سایر گیاهان این جنس که دراز و کشیده اند، مسطح،پهن، وفشرده اند که6تا8گل درآنها دیده میشود.این سنبلچه ها سبز رنگ هستند. و به طور منفرد و متناوب در دو ردیف روی ساقه گل دهنده و در کنار فرورفتگی ان قرار گرفته اند. به قسمتی که لبه باریک آنها مقابل محور ساقه واقع شده سنبله را مسطح می نماید. طول محور گل10تا30سانتی متر است.گلومها سخت و عموما مساوی سنبلچه یا درازتر از ان هستند.طول گلوم گاهی به 3میلیمتر میرسد. انتهای گلومل تحتانی نوک تیز، خشک و غشایی است. گاهی ریشک دارد وگاهی بدون ریشک است. گلومل فوقانی ان دارای دو دندانه است.دانه چچم داخل دو گلومل قرار دارد و بر خلاف سایر گونه هاقطور، بادکرده،شیاردار و عاری از موست.طول بذر چچم2تا6میلیمتر است.


:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 26
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

مگس سفید یا عسلك پنبه:

White flies Bemisia tabaci

(Hom: Aleyrodiadae)


Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهانزراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی كه به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae،Compositae،Malvaceae،Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، كنجد، كنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 22
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید
سفیده کوچک کلم Small cabbage butterfly

Pieris rapae


Lepedoptera:Pieridae
:: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : حمید

گل گندم(شش بر تیغ):

Centaurea iberica

Iberien starthistle

گیاهی است یكساله یا چندساله،تولیدمثل توسط بذر وریزوم،از خانواده compositae كه برگهای تحتانی ساقه ان بریده بریده و انتهای آن نوك تیز است.برگهای فوقانی ان باریك ونیزه ای است.

گل آذین گندم با موهای نرمی پوشیده شده است و در بین آنها گلچه های نیلی رنگی قرار دارد. گلهای داخل ان هرمافرودیت بوده،گلهای حاشیه درشت تر و كمی نامنظم اند و با چند ردیف برگه های سخت احاطه شده اند. سطح آنها عاری از مو و حاشیه اشان قهوهای رنگ وخشك است. كه با دندانه های سفید و باریكی مزین شده است.


:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 29 تير 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 صفحه بعد